FreeRunner Overview/he

From Openmoko

Jump to: navigation, search

Openmoko הינה הפצת מערם תוכנה המתיישבת על גבי פלטפורמת חומרה. הטלפון Neo FreeRunner הינו פלטפורמת החומרה השניה המנצלת את Openmoko. תוכלו למצוא את המפרט הטכני המלא של החומרה על ידי עיון בעמוד היכרות זה ושאר העמודים בקטגוריה כפי שמופיעים בתחתית עמוד זה.

Views
Personal tools
Icon.jpgNavigation
Icon.jpgCommunity
Icon.jpgInteractive
Tools