Revision history of "User:Joseba"

From Openmoko

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:20, 20 January 2010Joseba (Talk | contribs)‎ . . (+315)‎ . . (New page: 2010 urtean neo freerunner berria eskuratu ondoren, mundu honetako informaziorik euskaraz aurkitu ez eta euskaratzea bururatu zait. Ez dena, baina oinarrizko orrialdeak euskaratu nahi ditu...)
Personal tools